حقوق و مزایا

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

دستورالعمل هزینه جابجایی محل خدمت

file name : -هزینه-جابجائی-محل-خدمت-مصوب-۱۳۹۶.pdf
file size : 120 KB
دانلود

دستورالعمل فوق العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیئت علمی

file name : -فوق-العاده-حق-محرومیت-از-مطب-کارکنان-غیر-هیأت-علمی.pdf
file size : 146 KB
دانلود

دستورالعمل تعیین حق فنی مصوب ۱۳۹۶

file name : -تعیین-حق-فنی-مصوب-۱۳۹۶.pdf
file size : 206 KB
دانلود

دستورالعمل تعیین حق فنی غذا و دارو ۱۳۹۸

file name : -تعیین-حق-فنی-غذا-ودارو-۱۳۹۸.pdf
file size : 106 KB
دانلود

دستورالعمل فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای

file name : -پرداخت-فوق-العاده-جذب-کارشناسان-بهداشت-محیط-و-حرفه-ای.pdf
file size : 162 KB
دانلود

دستورالعمل فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیئت علمی و غیرهیئت علمی

file name : -فوق-العاده-کار-با-اشعه-پرتوکاران-اعم-از-هیات-علمی-وغیر-هیات-علمی.pdf
file size : 2 MB
دانلود