منابع انسانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

آیین نامه مرخصی پیام آوران بهداشت( اسفندماه ۱۴۰۰)

file name : -نامه-مرخصی-پیام-آوران.pdf
file size : 3 MB
دانلود

مرخصی زایمان متخصصین

file name : -زایمان-متخصصان.jpg
file size : 86 KB
دانلود

مرخصی استعلاجی غیرزایمان پزشکان متخصص

file name : -استعلاجی-غیر-زایمان-متخصصین.pdf
file size : 404 KB
دانلود

رای دیوان در خصوص مرخصی زایمان پزشکان متخصص

file name : -دیوان-در-خصوص-مرخصي-زايمان-پزشکان-متخصص.doc
file size : 108 KB
دانلود

دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی،بدون حقوق، شیردهی و سایر مرخصی ها

file name : -تعیین-ضوابط-مرخصی-های-استحقاقی-،-استعلاجی-،-بدون-حقوق-و-شیردهی-و-سایر-کارکنان-غیر-هیئت-علمی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

دستورالعمل اجرایی مرخصی بدون حقوق ایام تحصیل

file name : -اجرایی-مرخصی-بدون-حقوق-ايام-تحصيل.pdf
file size : 163 KB
دانلود

کمک هزینه اولاد و عائله مندی اعضای هیئت علمی

file name : -هزینه-اولاد-و-عائله-مندی-اعضاء-هیات-علمی-همانند-کارمندان-غیر-هیأت-علمی.pdf
file size : 102 KB
دانلود

دستورالعمل برقراری فوق العاده معاضدت قضایی از کارکنان

file name : -برقراری-فوق-العاده-معاضدت-قضایی-از-کارکنان-برای-کارشناسان-حقوقی-موسسه.pdf
file size : 130 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی ماموریت آموزشی

file name : -اجرایی-ماموريت-آموزشي.pdf
file size : 181 KB
دانلود

پرداخت ضرایب یک و دو دهم فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص اعضای هیئت علمی

file name : -ضرایب-یک-و-دو-دهم-فوق-العاده-جذب-و-فوق-العاده-مخصوص-اعضاء-هیات-علمی-تمام-وقت-جغرافیایی-موضوع-ماده-50-آیین-نامه-اداری-scaled.jpg
file size : 238 KB
دانلود

آیین نامه اداری استخدامی اعضاء هیئت علمی

file name : -نامه-اداری-استخدامی-اعضاء-هیات-علمی.pdf
file size : 741 KB
دانلود

آیین نامه و شرایط ثبت نام پیام آوران بهداشت

file name : -نام-پيام-آوران-بهداشت.docx
file size : 20 KB
دانلود