معاونت توسعه

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرایند مرخصی بدون حقوق

file name : -درخواست-مرخصي-بدون.pdf
file size : 143 KB
دانلود

فرایند ماموریت آموزشی

file name : -ماموریت-آموزشی.docx
file size : 38 KB
دانلود

فرایند محاسبه کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی

file name : -صدور-محاسبه-خدمات-غیر-رسمی-scaled.jpg
file size : 145 KB
دانلود

فرایند صدور حکم بازنشستگی ۳۰ سال خدمت

file name : -صدور-حکم-بازنشستگی-30-سال-خدمت-scaled.jpg
file size : 164 KB
دانلود

فرایند صدور برقراری حکم وظیفه وراث

file name : -صدور-برقراری-حکم-وظیفه-وراث-scaled.jpg
file size : 187 KB
دانلود

فرایند جذب نیروی انسانی

file name : -جذب-نیروی-انسانی.docx
file size : 55 KB
دانلود

فرایند تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

file name : -تبدیل-وضعیت-پیمانی-به-رسمی-آزمایشی.doc
file size : 38 KB
دانلود

فرایند تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

file name : -تبدیل-وضعیت-به-رسمی-قطعی.doc
file size : 39 KB
دانلود

فرایند برقراری حکم از کار افتادگی

file name : -برقراری-حکم-از-کارافتادگی-scaled.jpg
file size : 193 KB
دانلود

فرم بازدید حضور و غیاب

file name : -بازدید-حضور-و-غیاب.pdf
file size : 175 KB
دانلود

فرایند بیمه

file name : -بیمه.docx
file size : 42 KB
دانلود

فرایند ترک تشریفات

file name : -ترک-تشریفات.pdf
file size : 145 KB
دانلود