دفتر فنی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرایند ترک تشریفات

file name : -ترک-تشریفات.pdf
file size : 145 KB
دانلود

فرایند تحویل موقت

file name : -تحویل-موقت.pdf
file size : 144 KB
دانلود

فرایند تحویل قطعی

file name : -تحویل-قطعی.pdf
file size : 145 KB
دانلود

فرایند برگزاری مناقصه محدود

file name : -برگزاری-مناقصه-محدود.pdf
file size : 306 KB
دانلود