دفتر فنی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم گواهی رفع نقص

file name : -گواهی-رفع-نقص.pdf
file size : 131 KB
دانلود

فرم گزارش بازدید

file name : -گزارش-بازدید.pdf
file size : 137 KB
دانلود

فرم صورتجلسه تحویل موقت

file name : -صورتجلسه-تحویل-موقت.pdf
file size : 116 KB
دانلود

فرم صورتجلسه تحویل قطعی

file name : -صورتجلسه-تحویل-قطعی.pdf
file size : 116 KB
دانلود

فرایند برگزاری استعلام

file name : -برگزاری-استعلام.pdf
file size : 304 KB
دانلود