منابع انسانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم تعهد نیروهای طرحی تبدیل وضعیت شده ایثارگری

file name : -تعهد.docx
file size : 40 KB
دانلود

فرم تقاضای اولیه طرح نیروی انسانی

file name : -تقاضای-اولیه-طرح-شماره-1جدید.pdf
file size : 225 KB
دانلود

فرم درخواست عصرکاری

file name : -عصر-کاری.docx
file size : 14 KB
دانلود

فرم تسویه حساب دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : -دانشکده.xlsx
file size : 36 KB
دانلود