پرداخت ضرایب یک و دو دهم فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص اعضای هیئت علمی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

پرداخت ضرایب یک و دو دهم فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص اعضای هیئت علمی

file name : -ضرایب-یک-و-دو-دهم-فوق-العاده-جذب-و-فوق-العاده-مخصوص-اعضاء-هیات-علمی-تمام-وقت-جغرافیایی-موضوع-ماده-50-آیین-نامه-اداری-scaled.jpg
file size : 238 KB
دانلود