دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی،بدون حقوق، شیردهی و سایر مرخصی ها

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی،بدون حقوق، شیردهی و سایر مرخصی ها

file name : -تعیین-ضوابط-مرخصی-های-استحقاقی-،-استعلاجی-،-بدون-حقوق-و-شیردهی-و-سایر-کارکنان-غیر-هیئت-علمی.pdf
file size : 2 MB
دانلود