آئین نامه ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

شرایط عمومی پیمان

file name : -عمومی-پیمان.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه برگزاری مناقصات

file name : -نامه-برگزاری-مناقصات.pdf
file size : 539 KB
دانلود

آیین نامه کاردانشجویی در بالین ۵

file name : kar-daneshgouei-5.jpg
file size : 63 KB
دانلود

آیین اخلاق پرستاری

file name : aeen-akhlaghe-parstari.pdf
file size : 507 KB
دانلود

تحویل نوبت کاری در پرستاری

file name : tahvil-nobate-kari.pdf
file size : 730 KB
دانلود