فرم ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم خام فرایند

file name : -خام-فرایند.docx
file size : 41 KB
دانلود

فرم ثبت نام متقاضیان خانه های سازمانی

file name : -ثبت-نام-متقاضیان-خانه-های-سازمانی-1.jpg
file size : 239 KB
دانلود

فرم ثبت نام متقاضیان خانه های سازمانی

file name : -ثبت-نام-متقاضیان-خانه-های-سازمانی.jpg
file size : 179 KB
دانلود

فرم گواهی رفع نقص

file name : -گواهی-رفع-نقص.pdf
file size : 131 KB
دانلود

فرم گزارش بازدید

file name : -گزارش-بازدید.pdf
file size : 137 KB
دانلود

فرم صورتجلسه تحویل موقت

file name : -صورتجلسه-تحویل-موقت.pdf
file size : 116 KB
دانلود

فرم صورتجلسه تحویل قطعی

file name : -صورتجلسه-تحویل-قطعی.pdf
file size : 116 KB
دانلود

فرایند برگزاری استعلام

file name : -برگزاری-استعلام.pdf
file size : 304 KB
دانلود

فرم امتیازبندی رتبه عالی

file name : -بندی-رتبه-عالی.pdf
file size : 44 KB
دانلود

مستند سازی-۶۱شناسنامه محلول ها

file name : 61.doc
file size : 63 KB
دانلود

فرم تعداد ویزیت به تفکیک بیمارستان

file name : betafkik.xlsx
file size : 13 KB
دانلود

موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه

file name : Mokhatere.doc
file size : 392 KB
دانلود