فرم ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم تعهد نیروهای طرحی تبدیل وضعیت شده ایثارگری

file name : -تعهد.docx
file size : 40 KB
دانلود

فرم تقاضای اولیه طرح نیروی انسانی

file name : -تقاضای-اولیه-طرح-شماره-1جدید.pdf
file size : 225 KB
دانلود

فرم درخواست عصرکاری

file name : -عصر-کاری.docx
file size : 14 KB
دانلود

فرم تسویه حساب دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : -دانشکده.xlsx
file size : 36 KB
دانلود

فرم خام فرایند

file name : -خام-فرایند.docx
file size : 41 KB
دانلود

فرم ثبت نام متقاضیان خانه های سازمانی

file name : -ثبت-نام-متقاضیان-خانه-های-سازمانی-1.jpg
file size : 239 KB
دانلود

فرم ثبت نام متقاضیان خانه های سازمانی

file name : -ثبت-نام-متقاضیان-خانه-های-سازمانی.jpg
file size : 179 KB
دانلود

فرم گواهی رفع نقص

file name : -گواهی-رفع-نقص.pdf
file size : 131 KB
دانلود

فرم گزارش بازدید

file name : -گزارش-بازدید.pdf
file size : 137 KB
دانلود

فرم صورتجلسه تحویل موقت

file name : -صورتجلسه-تحویل-موقت.pdf
file size : 116 KB
دانلود

فرم صورتجلسه تحویل قطعی

file name : -صورتجلسه-تحویل-قطعی.pdf
file size : 116 KB
دانلود

فرایند برگزاری استعلام

file name : -برگزاری-استعلام.pdf
file size : 304 KB
دانلود