شرح وظایف

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان