شرح وظایف مسئول امور عمومی

معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی لارستان

۱- نظارت بر امورات مربوط به نقلیه و استفاده صحیح از وسائط نقلیه موجود در واحد امور نقلیه

۲- نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات  وامکانات موجود و رفع معایب آنان

۳- نظارت و رسیدگی در پوشیدن البسه مناسب و متحدالشکل کارکنان خدماتی

۴- ارائه ارتقا و اصلاح فرایندها، روش‌ها، برنامه ها و خط مشی های اجرایی در امور عمومی ستاد واحدهای تابعه و ارتقای کیفیت خدمات

۵- برنامه ریزی جهت هماهنگی بین اداره امور عمومی ستاد وواحدهای تابعه

۶- بازدید از مراکز تابعه و تبادل اطلاعات با روسای امور عمومی در مورد واحدهای زیر مجموعه شامل انبار، تدارکات، نقلیه و خدمات و ارائه گزارش به مسئولین

۷- تامین فضا و تدارکات تجهیزات، امکانات ، وسایل اداری و ارتباطی مورد نیاز جهت ارائه خدمات

۸- رضایت سنجی از مراجعین حوزه معاونت و زمان سنجی ارائه خدمات

۹- بررسی و تایید قبض های تلفن، آب، برق و گاز واحدهای ستادی و پردیس دانشگاه

۱۰- نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و واحدهای تابعه

۱۱- مدیریت توزیع نیروهای خدمات عمومی مازاد بین واحدهای متقاضی

۱۲- مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی و مدیریت امور رفاهی دانشگاه جهت میهمانان

۱۳- نظارت بر نقل و انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیرمنقول واحدهای ستادی

۱۴- نظارت بر بازسازی و تعمیرات امور ساختمانی و عمرانی و محوطه‌سازی ستاد مرکزی

۱۵- برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها

۱۶-پیگیری امورات مربوط به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات کلیه نیروهای شرکتی

۱۷- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق حسب ضوابط و مقررات در حیطه وظایف محوله