شرح وظایف مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی لارستان

 • نظارت بر امور مربوطه به طبقه بندی مشاغل در واحدهای تابعه و انجام اقدامات مربوطه
 • نظارت بر احتساب تجربه کارکنان جهت ارتقا رتبه و طبقه های استحقاقی
 • نظارت و بررسی تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی، ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان
 • نظارت بر ثبت و ورود اطلاعات در سامانه های مورد عمل و انجام پیگیری لازم به منظور اصلاح و بروز رسانی نرم افزار های ارتقا رتبه، مهندسی مشاغل و …
 • بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند انتصابات و تغییر عناوین کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی
 • نظارت بر امور مربوط به تشکیلات سازمانی در واحدهای تابعه و انجام اقدامات مربوطه
 • مطالعه و بررسی مستمر ساختارهای سازمانی کارآمد و پویا به منظور ارتقاء ساختار سازمانی
 • نظارت بر صدور احکام کارکنان بر اساس تشکیلات مصوب
 • نظارت و هدایت اجرای تشکیلات مصوب در واحدهای تابعه
 • نظارت بر حسن استقرار ساختار و تشکیلات مصوب دانشکده نظارت بر ابلاغ‌های سطوح مدیریتی، سرپرستی و کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب
 • نظارت بر به‌کارگیری منابع انسانی شاغل در واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در قالب کمیته‌های انتصاب و نقل و انتقالات
 • برنامه ریزی و انجام مطالعات مستمر به منظور شناخت و اصلاح فرآیندها و رو شهای انجام کار و ارائه را ه حلهای مناسب
 • نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادات، ثبت تجارب
 •  پیگیری و بکارگیری مستمر از سامانه های مدیریت دانش، نظام پیشنهادات
 • احصا و بروزرسانی فرایندهای معاونت های ستادی و اصلاح فرایندهای منتخب
 • پیگیری و بارگذاری اطلاعات مدیران در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت
 • اصلاح و بهبود فرایندهای تجزیه وتحلیل شغل، سنجش لیاقت و شایستگی افراد
 • نظارت بر روند و پاسخگویی مکاتبات اداری واحد مربوطه