شرح وظایف مدیریت بودجه

معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی لارستان

۱ . تهیه و تنظیم موافقتنامه های بودجه تفصیلی، پیشنهادی، اصلاحیه بودجه

۲ . پیگیری تخصیص و کسری های  اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت متبوع

۳ . تخصیص درآمد اختصاصی در قالب برنامه و فصل جهت جبران کسری های اعتباری دانشگاه

۴ . تجزیه و تحلیل و کنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصیص یافته

۵ . کنترل هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ردیفهای متمرکز و مطابقت آن با موافقتنامه های مربوطه

۶ . جمع آوری اطلاعات لازم از واحد های تابعه در راستای تخصیص بهینه اعتبارات

۷٫ تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه های جاری طرح تملک دارائیهای سرمایه ای

۸ . پیگیری اعتبارات عمرانی و تخصیص این اعتبارات