ارتباط با ما

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

آدرس

فارس، لارستان، شهرجدید- بلوار غدیر شمالی خیابان کارمندان-پشت بازار بزرگ لارستان

تلفن

071-52255512، داخلی204

پست الکترونیک

dev@larums.ac.ir

دورنگار

52255484 -071