معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

حوزه توسعه؛ به عنوان پشتيبان و خدمات رسان به كليه مجموعه دانشکده  علوم پزشكي لارستان انجام وظيفه مي كند. اين حوزه متشكل از مديران؛ پشتيباني،مالي ،رفاهي ، امورفني ،بودجه ، امور قراردادها، نيروي انساني ، توسعه و تحول اداري است . فعاليتي كه در اين معاونت نمود خاصي داشته و آحاد مردم آن را بعنوان عملكرد نهايي قلمداد مي كنند؛ ساخت و سازها و پروژه هاي عمراني است. این بخش؛ حاصل تلاش و زحمات  پيشينيان بوده و ان شا الله با قدرت و قوت ادامه خواهد يافت. در اين گذار ؛ توجه و اهتمام به " توسعه تفكر و تغيير نگرش" نيز بايستي مورد توجه قرار گيرد.

Dr.Eghtedari